Mikro znači više!

Učestvujte u konkursu za pomoć
mikro preduzećima i samostalnim preduzetnicima i aplicirajte
za bespovratne finansijske
grantove ili izradu internet stranice.
Prijave traju do 25. maja 2020. godine.

REZULTATI!

Zašto mikro biznisi?

Pored zdravstvenog rizika, COVID-19 je izazvao velike promjene u svim granama privrede širom planete.
Shodno tome, kompanija Prointer je razvila novi instrument za podršku mikro biznisima.
Prointer se odlučio da, uz tehničku pomoć Područna privredna komora Banja Luka, pruži podršku
mikro privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima iz Republike Srpske. S obzirom
na to da se gubici privrede u Bosni i Hercegovini uzrokovani pandemijom mjere u
milijardama, Prointer će alocirati vlastita novčana sredstva i stručnu pomoć kako bi
dao doprinos ublažavanju ovih posledica kod najranjivije grupe, poslovnih subjekata
koji zapošljavaju između 2 i 9 radnika i ne ostvaruju godišnje više od 500.000KM ukupnog prihoda.

POGLEDAJTE VIDEO

Ko se može prijaviti?

Prihvatljivi podnosioci prijave su privredna društva ili samostalni preduzetnici:

  • registrovani na teritoriji Republike Srpske,

  • registrovani prije 30.11.2019.

  • koji su na dan 29.2.2020. zapošljavali najmanje dva, a najviše devet radnika,

  • koji na dan otvaranja Javnog poziva imaju isti ili veći broj zaposlenih kao i 29.2.2020.

  • koji su u prethodne tri godine ostvarili godišnji prihod manji od 500.000 KM,

  • koji sa 31. martom 2020. nemaju dugovanja prema Poreskoj upravi Republike Srpske.

 

*Podršku kroz ovaj javni poziv neće dobiti subjekti koji su u bankrotu, stečaju ili likvidaciji ili sličnoj situaciji, koji imaju sukob interesa ili ako dostave lažne informacije na Javni poziv.

Koje su vrste podrške?

Prijavom na Javni poziv Mikro znači više možete zahtjevati dvije vrste podrške:

U iznosu do 5.000KM

nepovratna novčana pomoć

Izrada internet prezentacije

stručna podrška Prointera

Namjena novčanih sredstava

Novčana sredstva moraju biti utrošena u Bosni i Hercegovini, tj. njima ne mogu biti izmirena dugovanja
prema potražiocima koji nisu rezidenti BiH ili koji su registrovani u bilo kojoj drugoj zemlji osim Bosne i
Hercegovine.

Korisnici novčanih sredstava će sredstva utrošiti u roku od dva mjeseca od dana potpisivanja ugovora o grantu sa Prointerom za namjene koje su opisane u prijavi koju je taj korisnik dostavio na Javni poziv.

Tako nastali novčani promet će biti evidentiran u skladu sa važećim propisima Republike Srpske. U svrhu nadzora nad namjenskim utroškom sredstava podrške, PPK BL može od korisnika sredstava zahtijevati uvid u dokumentovane dokaze o utrošku (npr. izvod, račun, ugovor ili sl.).

Neki od prihvatljivih vrsta troškova koji se mogu izmiriti novčanim sredstvima podrške ostvarenim kroz ovaj javni poziv su (lista je indikativna i nije konačna):

naknade za rad radnika i sve odnosne obaveze prema radnicima,

nabavka/razvoj opreme i/ili softvera,

komunalne usluge,

nabavka repromaterijala,

savjetodavne usluge,

zakupnine,

osiguranje i/ili

drugi troškovi neophodni za obavljanje osnovne djelatnosti privrednog društva.

Proces prijavljivanja

Prijava na Javni poziv se obavlja isključivo popunjavanjem online Obrasca za prijavu koji se
nalazi na ovoj internet stranici. Prije popunjavanja Obrasca za prijavu, neophodno je pročitati
PRAVILA ZA PRIJAVU koja se takođe nalaze na ovoj stranici. Sve prijave koje budu dostavljene
na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje.
Prijavu je moguće obaviti najkasnije do 25. maja 2020. do kraja dana.

Prijava će se smatrati ispravnom ukoliko budu popunjena sva obavezna polja u Obrascu za prijavu i njemu priložena:

1. Izjava o tačnosti dostavljenih podataka, koju je potrebno preuzeti sa stranice, popuniti, potpisati, skenirati ili fotografisati i priložiti/učitati u za to određenom prostoru Obrasca za prijavu i

2. Skenirana ili fotografisana Potvrda o registraciji Poreske uprave Republike Srpske u za to određenom prostoru Obrasca za prijavu.

PREUZMITE IZJAVU

Aktivnosti u sklopu projekta „Mikro znači više“ su podijeljene u tri bloka.

11 – 22. maj

Unutar ovog vremenskog okvira Komisija za ocjenu formirana od predstavnika Privredne
komore, Prointera i Ministarstva privrede i preduzetništva RS će odgovarati na vaša pitanja dostavljena
na kabinet@bl.komorars.ba

25. maj 2020.

Rok za dostavljanje prijave. Potpune prijave je potrebno
dostaviti putem ovog sajta u
naznačenom roku. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

1. jun 2020.

Izbor pobjednika. Lista dobitnika nagrada će biti dostupna na sajtu mikroznacivise.com.

Navedeni datumi se mogu korigovati na zahtjev organizatora. U tom slučaju, novi datumi će biti objavljeni na ovoj stranici.

Ocjena prijava

Sve prijave će biti provjere na osnovu dvije grupe mjerila, isključujućih i ocjenjivačkih.
Prijavama koje ispunjavaju isključujuća mjerila će biti dodijeljene šifre
umjesto kontakt podataka i takve će biti dostavljene članovima Komisije za
ocjenu koji će ih, svaki ponaosob, ocijeniti u skladu sa ocjenjivačkim kriterijima.

Ocjenjivačka mjerila su:

1. da li je subjektu zabranjen ili ograničen rad odlukama kriznih štabova na lokalnom ili republičkom nivou, gdje će prednost imati subjekti koji su bili predmet zabrana ili ograničenja;

2. vrijeme trajanja zabrane ili ograničenja rada, gdje će prednost imati subjekti čija je zabrana ili ograničenje rada trajala duže;

3. stepen smanjenja ukupnog prihoda ostvarenog u martu i aprilu 2020. godine u odnosu na januar i februar 2020. i u odnosu na mart i april 2019. gdje će prednost imati subjekti koji su ostvarili veće stope pada prihoda;

4. namjena u koju će biti utrošena novčana sredstva u slučaju prijave za novčanu podršku ili ciljevi uvođenja internet prezentacije u slučaju prijave za izradu IT rješenja, gdje će prednost imati subjekti koji pokažu veću korist, tj. bolje rezultate od podrške (npr. subjekAt bi u suprotnom obustavio djelatnost, subjekat će povećati zaposlenost, subjekat će ostvariti značajno podizanje konkurentnosti i slično);

5. dugoročna održivost poslovanja gdje će prednost imati subjekti koji imaju veći tehnički i organizacioni kapacitet, kojima trendovi na lokalnom i međunarodnom tržištu omogućavaju rast i razvoj i čija djelatnost pokazuje prosperitet;

Sve dobijene ocjene će biti sabrane i biće formirana rang lista.